| Eng
 
::   เกี่ยวกับบริษัท
::   โครงสร้างผู้ถือหุ้น
::   คณะกรรมการบริษัท
::   ผู้ถือหุ้นของบริษัท
::   โครงสร้างองค์การ
::   ธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัท
::   การลงทุนและบริหารความเสี่ยง
::   มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาส

บริษัทเอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (มหาชน)
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2 และ 3 ชั้น 22 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : (662) 694-4999
โทรสาร : (662) 694-4977
อี-เมล์ :
webmaster@acap.co.th
เว็ปไซต์ :
http://www.acap.co.th
 
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา › เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือชื่อเดิม บริษัท เอเชียน แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอร์ส จำกัด ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2541 โดย ดร. วิวัฒน์ วิทูรย์เธียร เพื่อให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาด้านวาณิชธนกิจ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างหนี้ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง บริษัทฯได้ขยายความเชี่ยวชาญ และการให้บริการทางการเงินด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และให้บริการสินเชื่อเพื่อการอุปโภคและบริโภค อย่างต่อเนื่อง

2541
 • ก่อตั้งบริษัทในนาม บริษัท เอเชียน แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอร์ส จำกัด เพื่อให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ
2546
 • บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เจแปน เอเชีย อินเวสต์เมนท์ จำกัด (เจ เอ ไอ ซี) และ เจ เอ ไอ ซี เอเชีย โฮลด์ดิ้งส์ เข้ามาลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ
2548
 • บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญจำนวน 23 ล้านหุ้นเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก และได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ใช้ชื่อย่อ ACAP)
2549
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์เอแคป จำกัด ได้รับใบอนุญาตทำธุรกิจบริหารสินทรัพย์จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย
2550
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์เอแคป (มาเลเซีย) ก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 ริงกิต และเป็นธนาคารแห่งแรกในมาเลเซีย ซึ่งให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในประเทศมาเลเซีย
 • บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการควบรวมและบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ มูลค่ากว่า 70 ล้านริงกิต ในประเทศมาเลเซีย
 • โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) ร่วมลงทุน ในหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 25 ล้านหุ้น จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด
 • ด้วยความร่วมมือกับโอริกซ์ บริษัทฯ ได้ซื้อกิจการของ บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อการอุปโภคและบริโภครายใหญ่ของประเทศ
2551
 • อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ คอร์ปอเรชั่นได้ร่วมลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับการบริหารสินทรัพย์ และพัฒนาการให้บริการบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ในภูมิภาคเอเชีย
2552
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท เอแคป เซอร์วิสเซส เป็น 10 ล้านบาท และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็น เตอร์ จำกัด (“GSC”) เพื่อขยายการรับจ้างดำเนินงาน (Outsourcing Business) ในส่วนของบริการติดตามหนี้ และงาน บริการด้าน Call Center
 • เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด จากเดิมที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50.99 เป็นถือ หุ้นร้อยละ 99.99 โดยซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิม คือ โอริกซ์ คอร์ปอเรชั่น เป็นสัดส่วนร้อยละ 49.01 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ
2553
 • กุมภาพันธ์ ACS ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ให้เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 3093 ใบอนุญาตนี้จะทำให้เอซีเอสสามารถเข้าประมูลหรือรับงานที่ปรึกษาของหน่วยงานราชการได้
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อยของ CAP OK คือ P COL จากทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 20 ล้านบาท เป็น 220 ล้านบาท
 • จัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอแคป (เอเชีย) จำกัด (“บบส.เอแคป (เอเชีย)”) มีบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 25 ล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าประมูลพอร์ตบริหารสินทรัพย์เพิ่มในอนาคต
2554
 • จัดตั้งบริษัท ออรั่ม แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี่ พีทีอี ขึ้นในประเทศสิงคโปร์ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 63.97 เพื่อให้บริการงานด้านวาณิชธนกิจ
 • ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทย่อย บบส.สตาร์
  © Copyright 2008 ACAP ADVISORY PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved